ARTIKEL

1

- Definities

ARTIKEL

2

Werkingssfeer

ARTIKEL

3

- Aanbod

ARTIKEL

4

Totstandkoming

ARTIKEL

5

- Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL

6

- Verplichtingen van de consument

ARTIKEL

7

- Meer of minderwerk

ARTIKEL

8

Overmacht

ARTIKEL

9

Oplevering

ARTIKEL 10

- Zekerheid

ARTIKEL 11

- Betaling in termijnen

ARTIKEL 12

- De eindafrekening

ARTIKEL 13

- Niet nakomen van de betalingsverplichting

ARTIKEL 14

- Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

ARTIKEL 15

Garantieverklaringen

ARTIKEL 16

- Toepasselijk recht/geschillen

 

ARTIKEL  1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, erkend door STAF die bedrijfsmatig offer-tes uitbrengt en die glas, schilders, behangers en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen Werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

 

ARTIKEL  2 Werkingssfeer

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overenkomsten tussen ondernemer en consument

 

ARTIKEL  3 Aanbod

 

3.1   Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

 

3.2   Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

 

Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.4   Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

 

Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.

a.Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

b.Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

c.Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de beno-digde materialen.

 

3.5  Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.6  Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene consumenten voorwaarden.

 

ARTIKEL  4 – Totstandkoming van de overeenkomst.

 

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

ARTIKEL  5 – Verplichtingen van de ondernemer.

 

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de nor-male werktijden, tenzij anders is overeen gekomen.

 

5.2     De ondernemer neemt bij uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3   Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de consument worden doorberekend, mits de ondernemer bewijst dat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte was of kon zijn. Verhoging van de prijs nadat met de uitvoering van het werk is begonnen is niet toegestaan.

 

5.4   De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

-onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; -kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door consument ter beschikking zijn gesteld;

 

-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

5.5   De ondernemer is aansprakelijk voor de schade die hem toe te rekenen is.

 

5.6   De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake kundige personen.

 

ARTIKEL  6 – Verplichtingen van de consument

 

6.1   De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

 

6.2   De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de

 

voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

 

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

 

6.4   De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5   Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband hoedende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6.6   De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door

 

-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

 

-onjuistheden in de door de consument verlangde constructie en werkwijze; -gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; -gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

 

ARTIKEL  7 - Meer of minderwerk

 

7.1 Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekingen niet

meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.

7.2   Meer of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL  8 Overmacht

 

8.1    Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de

andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

8.2     Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat een der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

 

ARTIKEL  9 Oplevering

 

9.1     Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeen gekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een

 

vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

Indien de overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke oplever-

 

datum de ondernemer kan worden toegerekend, is hij verplicht de consument de hierdoor geleden schade te vergoeden.

 

9.2      Het werk wordt als opgeleverd beschouwd;

-hetzij wanneer de ondernemer de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaardt;

-hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

-hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.


ARTIKEL 10 Zekerheid

 

10.1  De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

10.2De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsver-plichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoe-ring van het werk te onderbreken.

 

ARTIKEL 11 - Betaling in termijnen

 

11.1  Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenre-digheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

11.2Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn ver-plichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de con-sument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.

 

ARTIKEL 12 - De eindafrekening

 

12.1  Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de con-sument de afrekening in.

12.2De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer en/of minderwerk.

 

12.3In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materia-

 

len en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer-en/of minderwerk opgenomen.

 

12.4  De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of min-derwerk.

 

12.5  Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtne-ming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

 

12.6  Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

 

ARTIKEL 13 - Niet nakomen van de betalingsverplichting

 

13.1  Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nade-re ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

13.2    Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11

 

lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

13.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken

 

bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitenrechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

 

13.4  Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

 

13.5  De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

13.6Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen 2 weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht -zonder nadere ingebrekestelling- in ver zuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

14.1  De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

14.2Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten en model rechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

ARTIKEL 15 – Garantieverklaringen

 

15.1  De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de hierna te noemen perioden kasteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aan-toont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.


 

15.2 Garantie buiten schilderen

 

1         De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde werk buitenschilderwerk

a.voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;

b.voldoende bescherming zal bieden doorat het toegepaste verfsysteem aan

de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schade-lijke wijze zal verweren;

c.wordt aangebracht met behulp van een correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens voorschriften van de fabrikant.

2         De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van 2 jaar.

3         Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garan-tietermijn bij:

a. -watergedragen verf -vochtregelerende verf

-dekkende beits -high solid verf

 

-traditionele verf drie jaar

 

b. gesiliconiseerde verf vier jaar.

15.3   Garantie binnenschilderen

 

1          De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:

a.voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren.

 

b.wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of

materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

 

2 De garantie wordt gegeven voor een periode van twee jaar 15.4 Garantie glaszetten

1          De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst vol-gens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.

2          Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dub-belglas, garandeert de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvin-den.

 

De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste iso-lerend dubbelglas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren door de ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de onderne-mer moet worden uitgevoerd.

3         Buiten de garantie vallen: -mechanische breuk

-thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvor-ming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als

gevolg van gelijke glasdikte.

15.5   Garantie behangen:

De ondernemer garandeert dat het behang/ de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoor-schriften daarbij in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht / geschillen

 

16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2   Geschillen tussen consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schil-ders en Afwerkingsbedrijf te Den Haag.

 

16.3   Een geschil wordt door de Geschillencommissie slecht in behandeling geno-men, in dien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorge-legd.

 

16.4   Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

16.5     Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommis-sie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument zich binnen vijf weken na een daartoe door de

ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

 

16.6   De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.